VEDTÆGTER

Nedenfor følger Videnscentret Fertility Cares vedtægter.

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Videnscenter Fertility Care.

1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ændre foreningens hjemsted.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at øge trivslen blandt mennesker berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling, øge fagligheden i fertilitetsrådgivningen generelt og udbrede viden om de psyko-sociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed.

3. Medlemskab

3.1 Deltagelse og medlemskab af foreningen er frivilligt.

3.2 Personer, familier, selskaber, firmaer, kommuner, foreninger samt andre institutioner og organisationer kan optages som medlemmer af foreningen.

3.3 Foreningen har to medlemskategorier:

* Ordinært medlemskab.
* Støttende medlemskab.

3.4 Ordinære medlemmer har én stemme, støtte medlemmer har ikke stemmeret.

3.5 Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

4. Foreningens organer

4.1. Foreningens organer er:
(i) Generalforsamlingen
(ii) Bestyrelsen

5. Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 30. juni. Tid og sted, der
fastsættes af bestyrelsen, og indkaldes pr. e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal
indeholde oplysning om procedure for tilmelding til generalforsamlingen jf. pkt. 5.4.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.

5.4 Møde- og stemmeberettigede på foreningens generalforsamlinger er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har i) betalt forfaldent kontingent og ii) tilmeldt sig generalforsamlingen ved e-mail til bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.5 Bestyrelsen kan invitere øvrige deltagere til generalforsamlingen, uden stemmeret. Personer
som deltager i generalforsamlingen uden stemmeret, kan få ordet med dirigentens tilladelse.

5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

* Valg af dirigent
* Bestyrelsens beretning
* Regnskabsaflæggelse
* Behandling af indkomne forslag
* Godkendelse af budget
* Valg af bestyrelsesmedlemmer
* Valg af revisor og en revisorsuppleant
* Eventuelt

5.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest
8 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal
være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den
ordinære generalforsamling skal afholdes.

5.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

5.9 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

5.10 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt eller delvist elektronisk.

6. Foreningens ledelse

6.1 Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

6.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte en direktion til at varetage den daglige ledelse.

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvor det skal fremgå efter hvilken procedure bestyrelsen træffer valg af bestyrelsesleder hhv. vicebestyrelsesleder. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Arbejdsgrupper og underudvalg referer til bestyrelsen.

6.5 Procedure for indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder skal tydeligt fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

7. Kontingent og anvendelse af overskud

7.1 Bestyrelsen fastsætter medlemskontingenternes størrelse.

7.2 Med fradrag af henlæggelse påhviler det bestyrelsen af anvende årets overskud til de i vedtægterne angivne formål. Anvendelsen af årets overskud kan i en kortere årrække udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelse af foreningens formål.

8. Økonomi, regnskab og revision

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

8.3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

8.4 Regnskabet udarbejdes af den på generalforsamlingen valgte revisor.

8.5 Foreningen er ikke berettiget til at optage lån eller pantsætte aktiver.

9. Tegningsregler

9.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelseslederen og mindst et yderligere medlem af bestyrelsen i forening.

10. Vedtægtsændringer

10.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

10.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

11. Opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 9/10 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

11.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende forening med almenvelgørende formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

12. Datering

12.1 Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2023.