Vedtægter for Videnscenter Fertility Care

 

1. NAVN 1.1. Fondens navn er Videnscenter Fertility Care. 

2. HJEMSTED 2.1. Fondens hjemsted er i Københavns kommune. 

3. FORMÅL 3.1. Fondens formål er at yde støtte til uddannelse og rådgivning til fagfolk, par og enkeltindivider om et meningsfuldt liv under og efter fertilitetsbehandling. 

4. FONDENS KAPITAL 4.1. Fondens aktiver udgør ved fondens stiftelse den 10. december 2019 kr. xxxxx, som er indbetalt kontant af fondens stifter xxxxxxxx, samtidig med oprettelsen af nærværende fundats. Grundkapitalen udgør kr.xxxxxx. 

5. ANBRINGELSE AF FONDENS MIDLER 5.1. Bestyrelsen skal sikre, at fondens midler til enhver tid er anbragt i overensstemmelse med de for fonde gældende anbringelsesregler. 

6. ANVENDELSE AF OVERSKUD 6.1. Med fradrag af henlæggelse påhviler det bestyrelsen af anvende årets overskud til de i fundatsen angivne formål. Anvendelsen af årets overskud kan i en kortere årrække udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelse af fondens formål. 

7. FONDENS FORHOLD TIL STIFTEREN OG ANDRE 7.1. Stifteren er ikke tillagt særlige rettigheder eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen af fonden. 

7.2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller væsentligste gavegivere, bidragsydere eller lignende, eller til efterkommere af stiftere af fonden. 

8. BESTYRELSE 8.1. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden og varetager administrationen, ledelsen, samt repræsentationen af fonden. 

8.2. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer. 

8.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

8.4. I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelses anliggender, er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. 

8.5. I forbindelse med fondens stiftelsen er følgende personer valgt til fondens første bestyrelse: 

8.6. Bestyrelsen er selvsupplerende således, at et flertal af bestyrelsen vælger bestyrelsesmedlemmer. 

9. DIREKTION 9.1. Fonden kan vælge at ansætte en direktion til at varetage den daglige ledelse af Fonden. 

10. TEGNINGSREGEL 10.1. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse 

11. REVISION 11.1. Fondens årsregnskab er underlagt revision, som udføres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. 

11.2. Det reviderede årsregnskab skal aflægges senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

12. REGNSKABSÅR 12.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret 1. januar – 31. december.