Præsentation af Fertility Care

Videnscentret Fertility Care er en almen velgørende non-profit forening. Vi tilbyder gratis specialiseret telefonrådgivning til alle, både mænd og kvinder, der er berørt af ufrivillig barnløshed før, under og efter fertilitetsbehandling – med eller uden barn.

Fertility Care er funderet på, at den offentlige og private sektor ikke har et tilstrækkeligt behandlingstilbud, der er rettet mod de psykiske og sociale vanskeligheder, som mange barnløse oplever sig magtesløse og ensomme i. I Danmark har man nemlig ingen krav om psykosociale behandlingstilbud i offentligt eller privat regi som del af fertilitetsbehandlingsforløb, og det er op til den enkelte klinik, om der afsættes ekstra ressourcer og personale til at håndtere dette.

Fertility Care arbejder grundlæggende med principper indenfor en anerkendende og en patientcentreret tilgang, hvor man overfor den rådsøgende agerer empatisk, respektfuldt, autentisk og med medicinsk grundviden og ekspertise på ”specialeområdet”. Relationen er karakteriseret ved tillid og omsorg. Den rådsøgende skal anskues som et unikt individ med individuelle behov, præferencer, værdier, følelser, overbevisninger, bekymringer, idéer og forventninger. Man arbejder ud fra et bio-psykosocialt perspektiv, som bygger på en anerkendelse af den rådsøgende som et helt menneske biologisk, psykologisk og socialt set.

Det er med denne indsigt og principper som ballast, at Fertility Care ønsker at gøre en forskel.

For hver person, Fertility Cares rådgivning hjælper til mestring af vedkommendes livssituation, vil der være gevinster både for den pågældende og dennes familie, men også afledt på samfundsplan.

Alle rådgivere i Fertility Care har en sundhedsprofessionel baggrund og med specifik erfaring indenfor barnløshed og fertilitetsbehandling.

På arbejdspladsen

Fertility Care tilbyder rådgivning til virksomheders ledelse og HR med henblik på at øge opmærksomhed på og viden om arbejdsforhold af betydning for den ufrivilligt barnløse.

Der tilbydes individuel rådgivning og støtte til medarbejdere, der er berørt af barnløshed.

For mere information kontakt daglig leder Maria Salomon

Telefonrådgivning

Telefonrådgivning kan noget helt særligt. Det overrasker mange, hvor meget man kan få ud af en samtale gennemført på telefonen. Det kendetegnende for denne form for støtte og rådgivning er at den er uforpligtigende, let tilgængelig, og kan foregå hjemme i ens trygge og vante ramme. Alle rådgiverne er uvildige og repræsenterer ikke det pågældende behandlingssted. Yderligere er en samtale med en Fertility Care rådgiver fortrolig og underlagt tavshedspligt, hvilket for nogen kan gøre det nemmere at tage initiativ til dette første skridt mod hjælp.

I en rådgivningssamtale på telefonen gælder det om at lytte ind til hvad den enkelte har behov for. Det betyder, at rådgiverne i Fertility Care er meget opmærksomme på hvad der er på spil for den enkelte barnløse, og hvor der er brug for at sætte ind med yderligere støtte.

En enkelt samtale kan være tilstrækkelig, men der kan være behov for yderligere samtaler. I de tilfælde hvor den barnløses udfordringer er udenfor rådgiverens kompetencer taler vi med den enkelte om at søge andre hjælpeindsatser, herunder egen læge.

RådgivningsDanmark

Videnscentret Fertility Care er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark som tilbyder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Styrken ved dette medlemskab er en stærk fælles interesse for faglig og organisatorisk udvikling, vidensopbygning og netværk. I dette netværk er mange store spillere som engang har været små, som fx børns trivsel, kræftens bekæmpelse, livslinjen og mange andre. Vidensdeling er et stort aktiv i dette medlemskab. Medlemskabet indebære bl.a en akkrediteringsordning, som Fertility Care skal gennemgå indenfor de 3 første års medlemskab, i vores tilfælde ved udgangen af 2023.