Alliancen Fertilitet & Omsorg

Alliancen Fertilitet & Omsorg

Alliancen Fertility & Omsorg består af 4 foreninger: Foreningen RO, Ægdonation Danmark, Endometriose Fællesskabet og Videnscentret Fertility Care.

En ny alliance med fokus på støtte og omsorg til ufrivilligt barnløse

Regeringen ønsker at danskerne får flere børn. Derfor fremsætter sundhedsministeren i 2024 lovforslag,
der sikrer gratis adgang til at få andet barn ved fertilitetsbehandling i offentligt regi, samtidig med at
regeringen bevilger penge til, at kvinder kan få op til seks forsøg i stedet for de nuværende tre forsøg.

Med den aktuelle politiske interesse i at øge volumen i fertilitetsbehandlingen, ønsker vi at åbne
politikerne i regeringen, Folketinget og regionernes øjne for, at de samtidig bør sikre midler til
rådgivning og støtte for de kvinder og par, som opsøger fertilitetsbehandling for at få børn.

Alliancen fertilitet og omsorg mener, at regeringen bør inddrage erfaringerne fra 40 års
fertilitetsbehandling og anerkende, at mennesker der går i fertilitetsbehandling har behov for mere end
hjælp til at befrugte ægget – de har også brug for hjælp til at komme igennem det psykiske og sociale
pres, som ofte opstår i et fertilitetsbehandlingsforløb.

Fertilitetsbehandling er et indgreb i hele mennesket – ikke blot i livmoderen
I 1983 kom Danmarks første reagensglasbarn til verden. Erfaringerne fra de første årtiers behandlinger
viser, at snævert fokus alene på at opnå graviditet ikke er et tilstrækkeligt behandlingsmål. Det skyldes,
at en stor del af kvinderne og parrene i fertilitetsbehandling møder store personlige psykosociale
konsekvenser i forbindelse med blandt andet lange behandlingsforløb uden resultat, spontane aborter,
belastede hormonbehandlinger og de mange relationelle og arbejdsmæssige omkostninger.

Disse konsekvenser har patienter og sundhedsprofessionelle gennem længere tid erkendt. De har på
den baggrund etableret forskellige gratis tilbud i civilsamfundet for at kompensere for det behandlende
sundhedsvæsens utilstrækkelige støtte og rådgivningstilbud. Støtteaktiviteterne er kendetegnet ved at
være drevet af frivillige kræfter og finansieret af privat indsamlede midler og medlemskaber. De drives
på peer-to-peer basis og af frivillige fagprofessionelle.

De begrænsede midler, som de frivillige tilbud råder over, betyder at støttetilbuddene bremses i deres
udbredelse og kapacitet. Samtidig stiger efterspørgslen i takt med at kendskabet til tilbuddene øges og
flere søger fertilitetsbehandling. Men uden støtte til organisering, udvikling og drift kan de frivillige
organisationer ikke på længere sigt løfte denne fagligt krævende opgave.

De privatøkonomisk velfunderede fertilitetspatienter har hele tiden kunnet tilkøbe støttende ydelser hos
private terapeuter, psykologer og andre som tilbyder støtte mod betaling. Men for de fleste andre
opleves økonomiske barrierer ift. at kunne få den nødvendige hjælp. Der er derfor et udækket behov for
økonomisk tilskud til de frivilligt drevne foreninger, som tilbyder gratis støtte og rådgivningstilbud til alle
fertilitetspatienter uanset social, demografisk og geografisk baggrund, og der kan være bekymring for,
at den sociale ulighed i adgangen til støtte og rådgivning vil blive fastholdt hvis der ikke sikres et
økonomisk grundlag til disse tiltag.

Fra individuelt tilvalg til samfundsstrategi
Når regeringen nu opprioriterer fertilitetsbehandlingen, er tiden inde til, at politikere og
sundhedsmyndigheder anerkender, at det er ’det hele menneske’, som går i fertilitetsbehandling og at
patienterne har behov for mere end hjælp til at befrugte ægget. Håndsrækningen til flere fertilitetsforsøg og barn nummer to bør derfor kompletteres med at regeringen stiller midler til rådighed for at udvikle og udbrede den gratis, kvalificerede og let tilgængelige støtte og rådgivning, som civilsamfundsorganisationerne yder. Sundhedsministeren vil dermed understøtte effekten af Regeringens pengeindsprøjtning til fertilitetsområdet idet færre vil falde fra på grund af behandlingens belastning.

Konkret foreslår vi, at Regeringen afsætter 3,6 mio.kr. årligt i 4 år til udvikling, konsolidering og
udbredelse af de eksisterende støttetilbud til kvinder og par i fertilitetsbehandling. Pengene placeres i
en pulje, som kan ansøges af civilsamfundsorganisationer, der arbejder med gratis støtte og rådgivning
baseret på faglige anerkendte metoder.

 

Alliancen Fertilitet & Omsorg

Foreningen RO, Ægdonation Danmark, Endometriose Fællesskabet og Videnscentret Fertility Care.